пʼятниця, 14 січня 2011 р.


СПИСОК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ ШВАЧКО СВІТЛАНИ ОЛЕКСІЇВНИ


1. Вербалізація гумору в текстах різних жанрів Друкований Наукові записки. – Київ: АН ВШ України – 2001 – Вип.. ІІІ С. 56-63
2. Polyfunctionality of translation Друкований Pragmatics and Beyond / abstracts of the second USSЕ. Conference – Kharkiv, 2001 C. 78-79
3. Ненормативна англійська лексика у перекладі Друкований Мовні і концептуальні картини світу/ Збірник наукових праць Київ, 2001 С. 507-511
4. А.А.Калита Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлювання. – Київ – 2001 – 356 с. Рецензія
Друкований У зб.: Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету
“Філологія, Педагогіка, Психологія”. - Київ: Видавничий центр КДЛУ. 2001- Випуск №5 С.440- 443
5. Переклад як навчальна дисципліна Друкований У зб.: Вісник Сумського державного університету: Філологічні науки - Суми: Видавництво СумДУ 2001 - № 5 (26) С.190-195
6. Лингвистическая природа нумеральных знаков Друкований У зб.: Проблеми семантики слова, речення та тексту. - Київ: Видавничий центр КНЛУ 2001р. - Випуск №7 С.286-291
7. Соціо-лінгвістичні аспекти вимірювальної лексики англійської мови Друкований У зб.: Проблеми семантики слова, речення та тексту. - Київ: Видавничий центр КНЛУ 2001р. - Випуск №7. С.291- 295
8. Substandard Ensglish Via Translation Друкований У зб.: Мови, культури та переклад у контексті Європейського співробітництва – Київ: Видавничий центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2001 р. С.507-511 Золотарьов И.И.
9. Типология языковых средств выражения точного количества Друкований Мовні і концептуальні картини світу/ Збірник наукових праць – Київ, 2001 - №5 С. 249-253
10. Вербалізація гумору в текстах різних жанрів Друкований Наукові записки. – Київ: АН ВШ України, 2001. - Випуск ІІІ. С. 56-63
11. Природа мовленнєвих курйозів Друкований У зб.: Вісник Сумського державного університету Серія: Філологічні науки.– Суми: Видавництво СумДУ 2001р. - Випуск №2(23)
С.64-69
12. Языковые средства выражения количества (типологические аспекты) Друкований “Функциональная лингвистика. Язык. Человек. Власть”. -Ялта, 2001. С.298-300
13. Поліфункціональність перекладу Друкований Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів.-Суми: СумДУ, 2001 С. 27-29
14. Комунікативно-прагматичні особливості паузи Друкований У зб.: Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету
“Філологія, Педагогіка, Психологія”.– Київ: Видавничий центр КНЛУ 2002р.- Випуск №6. С.53-58 Анохіна Т.О.
15. Лінгвістичний статус числівника сучасної англійської мови Друкований Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету
“Філологія, Педагогіка, Психологія”. - Київ: Видавничий центр КНЛУ 2002 р. - Випуск №6 С.349-356
16. Семантичне навантаження денумеральних одиниць Друкований Зб.: ”Мовні і концептуальні картини світу”.- Київ: Видавничий центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2002 р. - №7 С.522-529
17. Средства вербализации повтора в современном английском языке Друкований У зб.: “Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах”– Донецьк: Видавництво “Донеччина” 2002р. - Випуск №6 С.124-129 Кобякова И.И.
18. Типологические аспекты выражения неточного числа в авторских и диалогических текстах Друкований Зб.: Вісник Сумського державного університету Серія: Філологічні науки– Суми: Видавництво СумДУ 2002 р. - Випуск №3(36) С.110-116
19. In search of translators’ efficiency Друкований У зб.: Вісник Сумського державного університету Серія: Філологічні науки Випуск №4(37) – Суми: Видавництво СумДУ 2002 р. С.189-192
20. Лінгвістичний статус паузи (на матеріалі англомовних художніх текстів) Друкований У зб.: Вісник Сумського державного університету Серія: Філологічні науки– Суми: Видавництво СумДУ 2002 р. - Випуск №3(36) С.116-122 Анохіна Т.О.
21. Рецензія на Англо- укр.навч.словник з мето-дичними коментарями та граматичними таблицями. Автори Перебийніс В.І., Рукіна Е.П., Хідекель С.С. Друкований Зб.: Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія Філологія - Київ: Видавничий центр КНЛУ2002 р. – Т. 6, №2 С.213-215
22. Вступ до мовознавства Друкований Конспект лекцій з курсу „Вступ до мовознавства” – Суми: Видавництво СумДУ 2003 р. 112с. Кобякова І.К.
23. Teaching pragmatic awareness of interpreting Друкований У зб.: Вісник українського товариства дослідження англійської мови. Міжвузівський збірник наукових праць. – Київ – Харків: Вид. “Константа”2003 . - №2 С.168-171
24. Перекладацькі аспекти англійських словосполучень з нумеральнми компонетом Друкований Зб. наукових статей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції 23-24 грудня 2003 року –Київ: Видавництво Європейського університету 2003 р. С.196-203
25. Онтологические свойства слов-заместителей (на материале современного английского языка) Друкований Вісник СДУ, серія “Філологічні науки”- 2003 - №1 (47)` С.136-141 Переверза Е.Б.
26. Перекладацькі аспекти фразеологічних одиниць (на матеріалі англійських нумеральних словосполучень)
Друкований Вісник СумДУ, серія “Філологічні науки”- 2003. - №4 (50)` С.240-244
27. Засоби вербалізації неточної кількості у сучасній англійській мові (типологічні аспекти)
Друкований Вісник СумДУ, серія “Філологічні науки”. – 2004.- №4 (63)` С.214-220 Кобякова І.К.
28. Семантичні тенденції квантитативних одиниць англійської мови Друкований Матеріали III Міжнародного лінгвістичного семінару “Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній науці: здобутки і проблеми” 11-14 червня 2004 р. – Донецьк: ДонНУ.
С.67-75
29. Полиаспектность и полифункциональность английских числительных Друкований Вісник Харківського Національного Університету ім. В.Н. Каразіна– Харків: Константа, 2004. - №635
С. 198-201
30. Статус культурем в текстах малого жанру Друкований Вісник Харківського Національного Університету ім. В.Н. Каразіна– Харків: Константа, 2004 . - №636
С. 148-153 Кобякова И.К.
31. Про деякі аспекти мовотворчої функції Друкований Науковий журнал: Studia Germanica et Romanica; іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання.Донецьк:ДонНУ, – 2004 – Т. I, №2.
С. 21-30 Кобякова И.К.
32. Переводческие аспекты фразеологических единиц Друкований Материалы V Международной научной конференции по переводоведению «Федоровские чтения», 23-25 октября 2003 г. – Санкт-Петербург, 2004. – Вып. V. С. 375-379
33. Типологія лексико-семантичних груп слів в англійській, українській та російській мовах Друкований У зб.: Проблеми семантики слова, речення та тексту.– Київ, 2004, Видавничий центр КНЛУ - Випуск 11. С. 174-181
34. Some aspects of the Linguistic Creative Function Друкований Науковий журнал Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання / Ред. кол. В.Д. Каліущенко (голов. ред.) та ін.- Донецьк: ДонНУ, 2004. – Т. I, №2 С.21-31 Кобякова І.К.
35. Еволюційні процеси номінативних одиниць (на матеріалі англійських числівників) Друкований У науковому часописі: Філологічні студії. - Волинь: Відруковано у Волинській обласній друкарні 2004р.- Видання №4 (28) С.252-259
36. Вербалізація легалізованих гендерних відносин Друкований Матеріали шостої звітної науково-практичної конференції науково-педагогічного персоналу, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту національного університету внутрішніх справ.(14 травня2004) Сімферополь: “ДОЛЯ” 2004 р. – Ч. 1.
С.123-130 Кобякова І.К., Логвиненко А.М.
37. Про деякі особливості мови Техаса (із філологічних нотаток очевидця) Друкований У зб.: Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріал п’ятої міжнародної науково-практичної конференції (Редколегія: Зернова В.К. та ін.) – Полтава, 2004. С.205-207
38. Нові технології вивчення квантитативних одиниць англійської мови Друкований У зб.: Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004 року). - Чернівці: “Рута” , 2004р. С.297-298 Кобякова І.К.
39. Семантичні тенденції квантитативних одиниць англійської мови Друкований У зб.: Матеріали третього Міжнародного лінгвістичного семінару “Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній науці: здобуття і проблеми” 11-14 червня 2004р./Ред.: В.Д. Каліущенко. – Донецьк: ДонНУ, 2004 С. 67-75
40. Проблеми синхронного
перекладу Друкований Навчальний посібник. – Вінниця: Видавництво “Фоліант”, 2004 р. 112 с.
41. Відображення гендерних відносин в англійських текстах малого жанру Друкований Зб.: Проблеми зіставної семантики.. – Київ: Вид.центр КНЛУ, 2005 р. С.393-399 Кобякова І.К., Логвиненко А.М.
42. Соціолінгвістична природа гумору (на матеріалі текстів малого жанру) Друкований Зб.: Проблеми зіставної семантики. – Київ: Вид.центр КНЛУ, 2005 р. С.399-402 Кобякова І.К.
43. Лінгвокреативні здобутки перекладача Друкований У зб.: Актуальні проблеми філології та перекладознавства Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 12-13 травня 2005 р. – Хмельницький, 2005 р. С.188-189
44. Рецензія на монографію В.М.Манакіна „Сопоставительная лексикология”. – К.: Знання, 2004. – 326 с. Друкований Науковий журнал: Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання.– Донецьк: ДонНУ, 2005. – Т. 2, №2(5). С.140-143
45. Поверхневі та глибинні структури текстів малого жанру. Друкований У зб.: Лінгвістичні особливості англомовного дискурсу. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції 7-8 квітня 2005 р.- Горлівка: ГДПІІМ, 2005 р. С.4-12
46. Перекладацькі трансформації у поетичному просторі друкований Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. – Донецьк – ДонНУ – т.2 №1(4) 2005.
С.90-95.
47. Вербалізація сіленціального ефекту в дистантних мовах. друкований Зб.: Проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції – 19-20 травня 2005.- Горлiвка: ГДПIІМ. т.1
С.6-9
48. Про деякі перкладацькі трансформації у поетичному тексті друкований Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. –. – Житомир:ЖДУ. – 2005. Випуск 23.
С.22-23
49. Методичні вказівки з граматики англійської мови.
друкований Суми: СумДУ – 2005. 40 с.
50. Н Навчити вчитися. друкований Навч.посібник. Рек.МОН.
Вінниця: Нова книга, 2005. 133 с.
51. Дискурсивні характеристики числівників сучасної англійської мови // друкований Монографія. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен.Харків: Константа, 2005. С.181-197
52. Семантична девіація числівників у дискурсі. друкований Зб.наук.праць. Текст – Текстологія – Дискурсо-знавство у світлі когнітології. – Львів, 2005. С.9-15
53. Дискурсивные маркеры терминологичности (на материале английских слов меры и веса) друкований Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 6-7 жовтня 2006 „Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної”- Полтава - 2006 с. 8-10
54. Экстериоризация когнитивного опыта на материале номинаций природных явлений друкований Научн. сборн. „Культура народов Причерноморья”.- Ялта, 2006 с.238-240
55. Контрастивні аспекти віршованих творів у мовах - кореляторах друкований Тези доповідей науково-методичної конференції „Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в мовному вузі” – Київ: КНЛУ-2006 с. 195-198

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ С.О. ШВАЧКО

Наукова палітра професора С.О. Швачко охоплює різнобічні напрями сучасного мовознавства, включає сфери номінативних та комунікативних одиниць.

У царині номінативних одиниць особлива увага фокусується на питаннях становлення та функціонування кількісних слів, їх витоків та секондарних конструювань.

Натхненням для філолога слугує досвід вітчизняних та зарубіжних учених.

Рідною темою є лексико-семантичне поле кількості, його домінантні сектори – числівники, слова міри та ваги.

На багатому емпіричному матеріалі дослідниця розпізнає природу квантитативних одиниць в дистантних мовах – англійській, російській та українській.

В її працях уперше експліковане явище апроксимації, спроможність числівників номінувати приблизні кількісні оцінки на синтагматичному векторі буття.

Осмислюється феномен «спустошеності» квантитативних слів, «сплески» їх предметності – семантичні та формальні девіації.

Універсальною виявилася тенденція, за спостереженнями дослідниці, денумеральних одиниць віддзеркалювати основні віхи вихідних одиниць. Числівники вивчаються авторкою в умовах вільних та фразеологічних сполучень.

Виявлені закономірності квантитативних одиниць (на матеріалі числівників, слів міри та ваги) включатися в процеси термінологізації, детермінологізації та омовлювати поняття «багато», «мало».

Природа вторинного конструювання ідентифікується на матеріалі типових та нетипових текстів – прислів’їв, загадок, лимериків, віршів та казок.

Валоративними є авторські спостереження стосовно ізоморфних рис номінативних та комунікативних одиниць, дієвості «вічного двигуна» у руслі словотвору.

Актуальними є теми дослідження, сучасними – їх методи.

Моя біографія


Швачко Світлана Олексіївна
Доктор філологічних наук, професор,
головний редактор серії "Фiлологiчнi науки"
наукового журналу
"Вісник Сумського державного університету"


Народилась 25 листопада 1935 р. у м. Києві. 1956 року закінчила Горлівський державний інститут іноземних мов.

У 1956–2003 рр. працювала викладачем Горлівського державного інституту іноземних мов, доцентом Сумського педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, професором Сумського державного університету. З 2003 р. працює на посаді професора Сумської філії Національного університету внутрішніх справ.

1971 р. захистила кандидатську дисертацію, 1984 р. – докторську дисертацію на тему "Англійські числівники та їх місце в лексико-семантичному полі кількості" (спеціальність 10.02.04 – германські мови). У 1986 р. присвоєне вчене звання професора.

Напрямки наукової діяльності – германські мови. Автор понад 150 наукових праць. Під її науковим керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій.