вівторок, 18 грудня 2012 р.

ОСНОВНІ ВІХИ КОНТРАСТИВНОГО АНАЛІЗУ: МАЛІ ТЕКСТИ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

Мовознавство ХХ  ст.  розвивалося  під  знаком  пошуку  структур  і функцій мовних  знаків. Серед  наукових  досягнень ХХ  ст.  виокремились  парадигми  когнітивної  та  комунікативної  лінгвістики,  мовленнєвих  актів  і дискурсивного  аналізу. Актуальним  на  часі  є використання  комплексного  підходу  до  лінгвістичних феноменів,  інтегрованого  вивчення  їх  структурних, семантичних,  функціональних  і  прагматичних особливостей.

Прeрогативними  залишаються  питання  антропоцентризму,  динамізму  та  адаптивності. Сучасні лінгвістичні студії характеризуються підвищеним інтересом до осмислення текстів як комунікативних одиниць (об’єкт  дослідження),  їх  інтралінгвального  та  інтерлінгвального дискурсивного  буття (предмет  дослідження).

Когнітивно-комунікативні аспекти мовленнєвої поведінки полягають в тому, що: немає розуму поза соціумом і немає  соціуму  поза  розумом;  немає  розуму  поза мовленням,  немає мовлення  поза  розумом;  немає мовлення поза  особистістю,  немає  особистості  поза  мовленням.

КВАНТИТАТИВНІ ОДИНИЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ АСПЕКТИ


Навчальний посібник з курсів: «Порівняльна граматика» (розділ «Частини мови», «Числівник»); «Порівняльна лексикологія»  (розділ «Парадигматична організація лексики”, „Лексико-семантичні поля», «Фразеологія», «Полісемія», «Словотворення») підготовлений відповідно до типової програми; містить вправи, контрольні завдання, перелік перспективних тем дослідження та список рекомендованої  літератури для подальшого вивчення.

Матеріали посібника обіймають актуальні питання квантитативних одиниць, їх когнітивні, лінгвістичні та перекладацькі аспекти. Матеріали посібника подаються у двох розділах –  теоретичному та практичному.

У першій частині репрезентуються теоретичні засади числівників англійської мови, їх квантитативні паралелі; використовуються авторські доробки з релевантних питань та сучасні тенденції дослідження. Практична частина посібника  включає контрольні завдання, тести та вправи. Подається наукова література та перелік перспективних наукових робіт із розглянутої  тематики.

Продивитись у форматі pdf: http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/6099/1/quantitative.pdf

САГА ПРО ЦИФРУ ДВАВ английском языке понятие двойственности, парности диахронно выражалось грамматическими (категория двойственности), лексическими и словообразовательными средствами. Категория двойственности присуща многим древним языкам  – древнеиндийскому, древнеперсидскому, греческому, латинскому, древнегермайскому, древнеславянскому.

Наличие двойственного числа в различных языках свидетельствует о сложности когнитивного процесса и его оязыковления. Формы двойственного числа употреблялись, когда речь шла о парности (двух лицах, двух предметах и др.), соотносимых действиях и состояниях. 

Постепенно человек на практике убеждался, что понятие о двух, трех и т.  д. предметах относится к множественности, два больше единицы (2 >  1),  много больше единицы (М >  1),  единица меньше двух  (1  < 2), единица меньше много  (1  < М).

Значит, единица меньше как двух, так и много т. е. много включает и один, и два, и четыре 1
< М (2, 3, 4). Понятие двойственности было первым шагом на пути к идее множественности.
Поглощение двойственности категорией множественного числа вызвало обозначение абстрактного представления о множественности. Рудименты двойственного числа прослеживались в латинском и итальянском диалектах. Ср.  duo,  ambo.

САГА ПРО ЛЕКСЕМУ ОNE

Мова є знаковою системою, яка з'явилась за плином часу для задоволення комунікаційних потреб людини, як така, що включає парадигму метазнаків та є результатом когнітивного процесу. Семантизується "опе" у словнику як "єдиний", "одинокий", "неподільний". З розвитком суспільства з'являється потреба в нових словах. Мова задовольняє цю потребу як запозиченнями, так і девіаційним розвитком власних слів. Кожна "жива" мова підвласна дії "вічного двигуна".

Слова, проживаючи своє життя, як і люди, забувають дещо зі свого минулого, таким чином відбувається семантичне спустошення, генерують лакуни (забуті значення) та неологізми. Лексема "опе" посідає особливе місце в англомовній системі і емпатує інтерес у плані її функціонування. За тлумачним словником лексема "опе" експлікується алонімами: only, individual, unique, united, specified, vertain, indefinite, identical, equal. Вихідною семою "опе" була окремість, індивідуальність буття. Адгерентною є категорія винятковості.