четвер, 20 червня 2013 р.

Interpreters' Saga

Translation is a human activity known since ancient times and an interpreter or a translator is among the oldest professions dating back to the biblical era and earlier.

We know about translation as much or as little our ancestors. By tradition it has been outside the mainstream of linguistic science and philosophy. But it would be wrong to say that research of translation was scarce or the results were futile. There are still vast black areas in translation theory and practice to be addressed by
linguists, interpreters and translators.

They say: Translation is an art

Перекладацькі інновації

У матеріалах подані тези ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної  конференції «Перекладацькі інновації». До збірника увійшли наукові дослідження,  присвячені актуальним проблемам сучасного перекладу, мовознавства, лінгвістики,  стилістики, методики та методології сучасних літературознавчих досліджень. Для  мовознавців, перекладачів, викладачів та студентів філологічних та перекладацьких факультетів. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/30458/1/520831.pdf

Епідигматичний модус англійських числівників

У статті розглядаються англійські числівники, денумеративи та їх епідигматичний
модус. Семантична структура порівнюваних груп розглядаються на векторах їх
походження та модифікації. Частиномовна представленість досліджується на
просторах їх граматичного, семантичного і словотворчого буття. Визначаються
перспективи подальшого дослідження.

Ключові слова: числівники, епідигматичні тенденції, семантичні структури, денумеративи, лексичні та синтаксичні форманти.

Переглянути повний текст статті:
http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/30551/1/zaporozh.pdf

Тенденції словотвору денумеративів сучасної англійської мови

У статті розглядаються числівники та денумеративи англійської мови, їх формальні та семантичні відношення, конгруентність та інконгруентність, процеси еволюції та інволюції.

Ключові слова: паттерн, словотворення, вихідні та похідні одиниці, повнозначні та службові слова, процеси еволюції та інволюції.

В статье рассматриваются числительные и денумеративы английского языка, их формальные и семантические отношения, конгруэнтность, инконгруэнтность, процессы эволюции и инволюции.

переглянути статтю: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/30560/1/gorlovka%20shvachko.pdf

пʼятниця, 14 червня 2013 р.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КВАНТИТАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ


В статье исследуются терминологические характеристики квантитативной лексики –числительных, слов меры  и  веса,  которые  подвержены  идентичным  семантическим  девиациям,  служат  образцом  процессов терминологизации и детерминологизации.

Интенсивность  функционирования  квантитативных единиц является прозрачной в феноменах вербокреации, а также –  реализации  количественных  оценок  в  прямом  и переносном  смыслах.  Общими  для  исследуемых  групп являются  семантизация  количества,  тенденции  его обозначения (точное, приблизительное и неопределенное), процессы лексикализации (фразеологизации), а также – их детерминация  экстралингвистическими  законами  языка. Исследование тематического ряда квантитативных единиц  объективирует действенность законов диалектики в языке, взаимосвязь и взаимообусловленность его конституэнтов.


Прочитать статью в сборнике:
Текст. Язык. Человек : сборник научных трудов. В 2 ч. Ч. 1 / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2013. – С. 101-102.
http://mspu.by/files/filologichesk/part_1.pdf

САГА ПРО ЛЕКСЕМУ ONE У ФУНКЦІЇ ЗАМІННИКА

Стаття присвячена вивченню явища заміщення в англійській мові та комплексному аналізу слова-замінника one. Розглядаються семантичні, граматичні та функціональні особливості досліджуваної одиниці. Визначається частотність вживання лексеми one в англомовному художньому дискурсі.

Ключові слова: денумератив, числівник, займенник, заміна, заміщення, субститут, корелят, багатофункціональність.

Числівник one та неозначений артикль a (an) є етимологічними дублетами. Обидві лексеми позначають одиничність, виключність та опозицію з предметами у множині. Генетичні образи лексеми one простежуються у древніх формах мов індоєвропейської сім’ї. У грецькій мові oinos етимологізує значення «одне очко». Ця форма має свої паралелі у лат. unus, гот. аins, нім. ein, слав. инь. У санскриті семантизує займенникове значення вона. Сучасні лінгвісти зазначають у своїх працях, що двоїна та її маркери були передвісниками одиничності: двоїна створила основу для виникнення одиничності.